การต่อต้านการทุจริต

► กฎหมาย/ระเบียบ/ประกาศ

♦ ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด

♦ ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง เจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต

♦ ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

♦ ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ

♦ ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ

 

► แผนปฏิบัติการ/แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

♦ แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

♦ แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กระบวนงานการใช้รถราชการ

♦ แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กระบวนงานศูนย์รับบริจาคเพื่อสงเคราะห์ผู้เดือดร้อน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

♦ แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กระบวนงานศูนย์รับบริจาคสงเคราะห์ผู้เดือดร้อน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ฉบับปรับปรุง)

♦ แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กระบวนการเบิกค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการ

♦ แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กระบวนงานการจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง และเงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัว

 

► กิจกรรมดำเนินงาน

♦ รายงานแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน)

 1. Slot Online
 2. Situs Judi Slot Online Terbaik Indonesia
 3. Situs Judi Slot Online
 4. Daftar Situs Judi Slot Online Terpercaya
 5. Situs Judi Slot Online Terpercaya 2021
 6. Daftar Slot Online
 7. Judi Slot Online Jackpot Terbesar
 8. Judi Slot Online
 9. Agen Slot Online
 10. Game Slot Online
 11. Slot Online Indonesia
 12. Slot Online Terbaik
 13. Judi Slot Online Terpercaya
 14. Slot Online Yang Sering Kasih Jackpot
 15. Slot Online Terbaru
 16. Judi Slot
 17. Slot Gacor
 18. Mesin Slot Online