ความเป็นมา

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2552 และประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 ข้อ 14 กำหนดให้ ก.พ. แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ โดยข้อเสนอของหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อควบคุม กำกับให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ และข้อ 17 กำหนดให้มีการจัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมในทุกส่วนราชการ โดยขึ้นตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการ มีหน้าที่คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และมีความเป็นอิสระ นั้น
ต่อมาได้มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 76 วรรคสาม ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 มีการรายงานผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 และแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการต่อต้านการทุจริต มีข้อเสนอให้มีการจัดตั้ง “ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต (ศจท.)” ในระดับกรม โดยปรับบทบาทภารกิจของ “กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม” และมีบทบาท ภารกิจลักษณะเดียวกับ ศจท. ระดับกระทรวง เพื่อเป็นกลไกการขับเคลื่อนงานระดับกรม ทำหน้าที่ในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การเสริมสร้างวินัย การส่งเสริมธรรมาภิบาล และการต่อต้านการทุจริต และให้เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จึงได้มีการประกาศจัดตั้ง “ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ศจท.พส.) เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีโครงสร้างแบ่งงานภายในประกอบด้วย 2 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม และกลุ่มงานต่อต้านการทุจริต
 1. Slot Online
 2. Situs Judi Slot Online Terbaik Indonesia
 3. Situs Judi Slot Online
 4. Daftar Situs Judi Slot Online Terpercaya
 5. Situs Judi Slot Online Terpercaya 2021
 6. Daftar Slot Online
 7. Judi Slot Online Jackpot Terbesar
 8. Judi Slot Online
 9. Agen Slot Online
 10. Game Slot Online
 11. Slot Online Indonesia
 12. Slot Online Terbaik
 13. Judi Slot Online Terpercaya
 14. Slot Online Yang Sering Kasih Jackpot
 15. Slot Online Terbaru
 16. Judi Slot
 17. Slot Gacor
 18. Mesin Slot Online