“พส. รวมพลังแสดงเจตนารมณ์ Anti-Corruption ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ”

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นายกิตติ อินทรกุล และนางสาวนภาพร เมฆาผ่องอำไพ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 154 หน่วยงาน จำนวนกว่า 2,500 คน ร่วมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านคอร์รัปชัน ภายใต้แนวคิด “พม. ไม่ทนต่อการทุจริต” (Zero Tolerance) เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี เพื่อรวมพลังแสดงเจตนารมณ์ ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ ตลอดจนทำให้กรมฯ มีภาพลักษณ์ที่ดี และประชาชน กลุ่มเป้าหมาย ภาคีเครือข่าย เชื่อถือ เชื่อมั่น ในการบริหารจัดการองค์กรที่มีธรรมาภิบาล
ชาว พส. ยึดมั่นในเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมปฏิบัติหน้าที่อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีในความเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ ให้สมกับชื่อ “ลูกพระประชาบดี” ที่คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชน และสังคมส่วนรวมเป็นสำคัญ